ΠΟΕΟ, Ετήσια Γενική Συνεύλεση
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ EVENT